Ugrađeno je pet pumpi koje se pogone elektromotorima nominalne snage 315 kW i nominalne brzine obrtanja 1450 obr/min. Pumpe se ciklično uključuju, u cilju približno podjednakog radnog opterećenja. Svako uključenje nove pumpe zahteva i proceduru odvazdušenja. Automatski rad se obezbeđuje pomoću Omronovog PLC-a (CJ1M) koji upravlja pumpama preko Modbus protokola (RS485).