2023-02-20T08:37:29+01:00

Dalјinsko očitavanje toplotnih podstanica sa svih sektora u JKP „Beogradske Elektrane“

Projektom je do sada obrađeno preko 4500 lokacija (toplotnih podstanica) sa više različitih tipova kontrolera. Softver je koncipiran po principu server-klijenti sa korisničkim interfejsom realizovanim kroz internet pretraživač ili kroz klijentsku aplikaciju i segmentiran je

2020-02-27T21:38:19+01:00

Glavni projekat modernizacije tehnološke vode u Skoplju

Shodno zahtevima Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje izvršena je detaljna analiza postojećeg stanja. Ovom analizom je ustanovljeno koja oprema je odgovarajuća i može se zadržati, nije odgovarajuća i potrebno je predvideti novu i koja opreme je nedostajajuća i potrebno ju je predvideti sa aspekta zahtevanog nivoa automatizacije sistema za pripremu tehnološke vode.

2020-02-27T21:32:00+01:00

Glavni projekat automatizacije toplovodnih kotlova Makedonija

Shodno zahtevima Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje izvršena je detaljna analiza postojećeg stanja. Ovom analizom je ustanovljeno koja oprema je odgovarajuća i može se zadržati, nije odgovarajuća i potrebno je predvideti novu i koja opreme je nedostajajuća i potrebno ju je predvideti sa aspekta zahtevanog nivoa automatizacije toplovodnih kotlova VKSM 60/1 i VKSM 60/5.

2020-02-27T21:27:45+01:00

Izrada projekta za nadzor u toplanama u Skoplju

Za Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje urađen je Idejni projekat kojim su definisane neophodne aktivnosti na modernizaciji opreme, kako bi se obezbedila puna automatizacija procesa proizvodnje toplotne energije na toplanama „Istok“ i „Zapad“ sa konačnim ciljem - formiranje centralnog sistema daljinskog nadzora i upravljanja nad toplotnim izvorima, kao i njegovo povezivanje sa centralnim sistemom daljinskog nadzora i upravljanja nad distribucijom toplotne energije (vrelovodi i toplotne podstanice).

2020-02-27T20:21:45+01:00

Projekat automatizacije segmentnih zatvarača na objektu Ustava Pančevo

Na objektu ustave postoje 3 segmentna zatvarača koji se pogone elektrohidrauličkim pogonima. Programabilnim logičkim kontrolerom, proizvođača Omron vrši se automatska sinhronizacija kretanja svakog zatvarača pri spuštanju ili podizanju. Pomenuti PLC komunicira sa touch panelom (istog proizvođača) sa koga je moguće komandovanje i nadzor.

2020-02-27T20:12:27+01:00

Projekat rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Valjevu

Postrojenje je podeljeno po objektima i to: - objekat 1: bistrenje, doziranje hemikalija, tretman mulja, energetika - objekat 2: rezervoar čiste vode, filteri, upravno komandni centar i laboratorija - objekat 3: kompenzacioni bazeni, razdelno okno i rezervoar čiste vode za pranje filtera - objekat 4: dizel agregat Na regionalnom postrojenju za prečišćavanje vode „Pećina“ postoji šest peščanih filtera.

2020-02-27T16:57:05+01:00

Projekat automatizacije cirkulacionog postrojenja u TO – Subotica

Projekat je podrazumevao izradu tehničke dokumentacije i razvodnih ormana za automatsko upravljanje cirkulacionim postrojenjem 4 x 315 kW. Programabilnim logičkim kontrolerom, proizvođača Omron, se obezbeđuje automatsko vođenje cirkulacionih i diktir pumpi, koji se pogone preko frekventnih regulatora Komunikacija frekventnih regulatora sa PLC-om je profibus.

2020-02-27T14:25:46+01:00

Grundfos SQFlex pumpa

Sistem je baziran na iskorišćenju energije dobijene od sunca za potrebe zalivanja poljoprivrednih kultura. Posebno je pogodan za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu kod zalivanja sistemom kap po kap.

Naši partneri

Nudimo kompletnu paletu proizvoda vrhunskih proizvođača niskonaponske i visokonaponske opreme, merne i kontrolne opreme kao i srodne opreme.