Kompletna zamena 40 montažnih ploča u svim slobodnostojećim razvodnim ormanima elektromotornog pogona. Demontaža i uklanjanje komandnog pulta i sinoptičke table u komandnoj kabini silosa. Izrada novih razvodnih ormana sistema upravljanja i nadzora. Izrada radioničke projektno-tehničke dokumentacije. Testiranje i puštanje u automatski rad kompletnog silosa preko SCADA aplikacije.