Za potrebe održavanja nivoa vode u parnim kotlovima u Šećerani Crvenka, kao izvršni element korišćen je PLC Siemens S7-1200, dok se nadzor i upravljanje vrši putem touch terminala Weintek 10″, odnosno Wonderware Scada aplikacijom. Nivo u svakom kotlu se vrši pomoću dva senzora, čije vrednosti softver usrednjava. Ukoliko dođe do nekoretnih merenja jednog od senzora,
automatika to prepoznaje i isključuje dati senzor iz kalkulacije, a u obir uzima samo drugi senzor.

Zbog naglih i čestih promena potrošnje pare tokom trajanja proizvodnje, automatsko održavanje nivoa vode u kotlovima samo na osnovu trenutno izmerenog nivoa nije bilo moguće.  Iz tog razloga je implementiran trokomponentni PID za održvanje nivoa, koji kao ulazne parametre koristi trenutni nivo vode, protok vode za dopunu rezervoara i protok pare na izlazu iz kotla.

Po potrebi, u automatskom režimu se prati i pritisak parekoji dodatno vrši regulaciju odnosno korekciju trokomponentnog PID-a.