Projektom je automatizovano toplovodno kotlovsko postrojenje na šapurinu kapaciteta 6MW. Upravljački sistem kotlovskog postrojenja je koncipiran s adva odvojena sistema upravljanja u okviru softverske aplikacije. Jedan sistem predstavlja sistem ložišta sa transportom goriva od međubunkera do ložišta kao i vodenu stranu, a drugi sistem transport goriva do međubunkera. Oba sistema je moguće nezavisno pokretati. Sistem transporta goriva se sastoji iz više podsistema i to transport od skladišta do međubunkera, transport od krunjača do skladišta i transport od koša do skladišta. Sistem ložišta startuje izvršne organe za upravljanje ložištem, a to su ventilatori, klapne vazduha, dozirni puževi goriva, rešetka kao i sistem otpepeljivanja.