Modernizacija izmenjivačke stanice je obuhvatila sve aktivnosti na izgradnji sveobuhvatnog sistema upravljanja i nadzora nad ovim postrojenjem koje je od presudnog značaja za grejanje potrošača u Sremskoj Mitrovici. Na ovaj način implementiran je automatski rad kompletnog sistema izmenjivačke stanice, kao i svih podsistema unutar nje (pumpe niskog i visokog pritiska, izmenjivači, diktir postrojenje, kondnez stanica, mešni ventili na izlazu vrelovodnih kotlova, itd.)

Izrađeni su novi elektro razvodni ormani za elektromotorni pogon, kao i za upravljanje i nadzor (sa PLC-om i Touch panelom). Pored toga, isporučeni su i montirani: SCADA radna stanica za upravljanje i nadzor nad izmenjivačkom stanicom, senzori za merenje temperature, pritiska, nivoa i protoka. Od elektro opreme isporučeni i ugrađeni su još i elektromotorni pokretači ventila, nivostati za zaštitu pumpi od rada na suvo i ostala standardna oprema. Deo postojeće opreme je zadržan i integrisan u sistem upravljanja i nadzora. Izrađena je nova SCADA aplikacija za izmenjivačku stanicu.