Urađena je kompletna elektro-energetska rekonstrukcija postojeće mazutne kotlarnice i njena automatizacija. Takođe, omogućen je i daljinski nadzor i upravljanje kotlarnicom preko web servera kontrolera, Wonderware InTouch SCADA aplikacije, kao i preko android mobilnog telefona.