Postrojenje je podeljeno po objektima i to: – objekat 1: bistrenje, doziranje hemikalija, tretman mulja, energetika – objekat 2: rezervoar čiste vode, filteri, upravno komandni centar i laboratorija – objekat 3: kompenzacioni bazeni, razdelno okno i rezervoar čiste vode za pranje filtera – objekat 4: dizel agregat Na regionalnom postrojenju za prečišćavanje vode „Pećina“ postoji šest peščanih filtera. Svako od filterskih polja opremljeno je sa pet zatvarača koji su pogonjeni pneumatskim pogonima. Zatvarači su locirani u dve cevne galerije, zadnja podužna cevna galerija sa strane sirove vode i prednja podužna cevna galerija sa strane čiste vode. U komandnoj sobi postrojenja nalazi se orman automatike ROA1, u koga je ugrađen programabilni logički kontroler tipa Omron (CJ1G) i prateća oprema automatike. Kompletan algoritam rada, regulacija, kao i upravljanje svim izvršnim organima u sistemu se softverski izvršava u pomenutom PLC-u. Takođe je predviđen i jedan SERVER personalni računar, na kome je razvijena SCADA aplikacija, u Cx-Supervisor v2.1 softverskom paketu, za vizuelizaciju, kontrolu i upravljanje procesom. Personalni računar je za industrijsku namenu i predviđen je za neprekidni 24-časovni rad. Preko ove aplikacije prati se rad tehnološke, hidro-mašinske i elektro opreme na postrojenju. Takođe je predviđeno i pet KLIJENT računara. Klijent PC računari nalaze se u sledećim prostorijama: rukovodilac postrojenja (PC2), održavanje (PC3), tehnolog (PC4), laboratorija (PC5) i sala za sastanke (PC6). Veza ovih računara se ostvaruje preko Ethernet switch-a sa 16xRJ45 portova. Brzine prenosa su 10/100 Mbit/s. Kao prenosni medijum koristi se UTP kabal, kategorije 6. U sali za sastanke predviđen je jedan TV panel, LCD, 42“, koji je priključen na personalni računar PC6. Preko ovog TV panela može se gostima prezentovati rad postrojenja i rad ostalih distributivnih objekata vodovodnog sistema Valjeva.