U ovaj sistem su integrisani svi signali sa 3 gasna kogeneraciona modula, kao i sa pratećih sistema  nužnih za funkcionisanje ovog kompleksnog postrojenja (izmenjivači, rashladne kule, razvodni ormani sopstvene potrošnje kogeneratora, trafostanica, itd.). Uspostavljena je komunikacija sa PLC-ovima kogeneratora, kao i sa 20 različitih merača toplotne i električne energije radi računanja kompletnih bilansa proizvedene energije postojenja. Pored navedenog, ugrađeno je i  25 merila protoka, pritiska i temperature na bazi kojih se računaju potrošnje svih energenata u sistemu. Na osnovu ovih merenja i primenjenih kalkulacija, u svakom trenutku se zna kompletna proizvodnja i potrošnja svih energija, kao i stepen korisnog dejstava kompletnog kogenerativnog postrojenja. Izvršena je integracija novog postrojenja u postojeću SCADA platformu. U okviru ovog ugovora realizovali smo i kompletne elektro radove na totalnoj rekonstrukciji pumparnice tople potrošne vode na TO „Zapad“.