Shodno zahtevima Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje izvršena je detaljna analiza postojećeg stanja. Ovom analizom je ustanovljeno koja oprema je odgovarajuća i može se zadržati, nije odgovarajuća i potrebno je predvideti novu i koja opreme je nedostajajuća i potrebno ju je predvideti sa aspekta zahtevanog nivoa automatizacije toplovodnih kotlova VKSM 60/1 i VKSM 60/5.

Na bazi ove analize formirane su liste pumpi i ventilatora, armature sa električnim pogonom i senzorike/merne opreme, gde je definisana postojeća odgovarajuća oprema, postojeća neodgovarajuća oprema (i nova oprema koja je menja) i nedostajajuća oprema koju je nužno ugraditi. Kako bi se omogućio automatski rad postrojenja, projektom je predviđena ugradnja novih zapornih i regulacionih organa sa elektromotornim aktuatorima na mestima gde je to potrebno. Predviđena je izgradnja novih razvodnih ormana elektromotornog pogona i razvodnih sistema upravljanja i nadzora sa PLC-om.

Projektno rešenje je u svemu uvažilo sve moguće scenarije u automatskom radu toplovodnih kotlova VKSM 60/1 i VKSM 60/5, uzimajući u obzir funkcionisanje sistema u normalnom i u havarijskom režimu rada. Definisani su algoritmi automatskog starta, rada i zaustavljanja kotlova. Predloženo projektno rešenje omogućuje automatski rad kotla sa minimalnim uticajem rukovaoca na tehnologiju rada u svim režimima rada. Učešće rukovaoca se svodi na pokretanje i zaustavljanje kotla, kao i unos referentnih i graničnih vrednosti različitih fizičkih veličina bitnih za rad kotla i regulacije u okviru njega.