Shodno zahtevima Investitora „Proizvodstvo na toplina  Balkan Energy DOOEL”, Skoplje izvršena je detaljna analiza postojećeg stanja. Ovom analizom je ustanovljeno koja oprema je odgovarajuća i može se zadržati, nije odgovarajuća i potrebno je predvideti novu i koja opreme je nedostajajuća i potrebno ju je predvideti sa aspekta zahtevanog nivoa automatizacije sistema za pripremu tehnološke vode.

Na bazi ove analize formirane su liste pumpi, armature sa električnim pogonom i senzorike/merne opreme, gde je definisana postojeća odgovarajuća oprema, postojeća neodgovarajuća oprema (i nova oprema koja je menja) i nedostajajuća oprema koju je nužno ugraditi.

Postojeći zaporni i regulacioni organi u okviru sistema su bili isključivo sa manuelnim – ručnim pokretanjem. Kako bi se omogućio automatski rad postrojenja, projektom je predviđena ugradnja novih zapornih i regulacionih organa sa elektromotornim aktuatorima na mestima gde je to potrebno. Predviđena je izgradnja novih razvodnih ormana elektromotornog pogona i razvodnih sistema upravljanja i nadzora sa PLC-om. Projektno rešenje je u svemu uvažilo sve moguće scenarije u radu Sistema za pripremu tehnološke vode, uzimajući u obzir funkcionisanje sistema u normalnom i u havarijskom režimu rada. Sistem za pripremu tehnološke vode se sastoji iz sledećih podsistema: podsistem za snabdevanje vodom, podsistem za hemijsku pripremu vode, podsistem vakuumske degazacije, podsistem za kondicioniranje vode,        podsistem za akumuliranje pripremljenje vode i podsistem geotermalne pumpe. Projektom je obrađena automatizacija svih navedenih sistema.