Urađeno je kompletno upravljanje toplanom i komunikacija sa SAACKE ormanom gorionika. Urađene su regulacije pritisaka preko cirkulacionih i diktir pumpi kao i regulacije temperature hladne recirkulacije pomoću recirkulacione pumpe…itd. Kontoleri su povezani PROFIBUS komunikacijom i razdvojeni su na PLC kotla 1, zajedničkih merenja i mazutne stanice.