Za potrebe Investitora “Gastrans” doo izvršeni su kompletni radovi na izradi električne instalacije elektromotornog pogona i upravljanja i nadzora gasne kotlarnice u okviru kompleksa kompresorske stanice u opštini Žabari, u blizini Velike Plane. Izvršeni su sledeći radovi:

  • Isporuka, montaža i povezivanje novih razvodnih ormana za napajanje potrošača kotlarnice, elektromotornog pogona i upravljanja i nadzora;
  • Kabliranje i povezivanje nove opreme, senzorike i izvršnih organa u polju na nove razvodne ormane kotlarnice;
  • Izrada softvera za Touch Panel;
  • Izrada elektro projektno-tehničke dokumentacije;
  • Uspostavljanje komunikacije i razmena podataka sa nadređenim sistemom kompresorske stanice (DCS);
  • Testiranje i puštanje kotlarnice u lokalni i daljinski automatski rad.