Za objekat toplane „Jug“ u Nišu i Investitora JKP „Gradska toplana“, Niš izradili smo je kompletnu projektno – tehničku dokumentaciju za elektroenergetske instalacije i sistem upravljanja i nadzora. Nakon toga, po odobrenoj dokumentaciji, izveli smo kompletne elektro radove na objektu koji su obuhvatili: izgradnju dva nova kotlovska agregata toplotnog kapaciteta po 30MW sa svom potrebnom pratećom opremom (gorionicima za gorivo mazut/prirodni gas, frekventno regulisanim ventilatorima, frekventno regulisanim recirkulacionim pumpama), ugradnju nove cirkulacione pumpe 3x400V, 630kW, izgradnju nove hemijske pripreme vode, ugradnju uređaja za filtraciju delimičnog toka povratne vode, regulacija pH vrednosti vode u recirkulaciji preko sistema za kondicioniranje, izgradnju novog frekventno regulisanog diktir postrojenja. Izgrađena je potpuno nova elektroenergetska instalacija opšte potrošnje, osvetljenja i elektromotornog pogona, kompletna električna instalacija sistema upravljanja i nadzora, kao i uzemljenje i premošćenje opreme.

Sistem upravljanja i nadzora se sastoji iz tri PLC-a (dva za kotlovske jedinice i jedan za zajedničke signale) sa pripadajućim Touch Panelima. Instalirane su dve SCADA radne stanice sa odgovarajućim softverom za upravljanje pogonom i akviziciju podataka. Uspostavljena je Profibus komunikacija sa gorioničkim kontrolerima (Burner Managment System) i sa svim frekventnim regulatorima instaliranim u pogonu. Definisan je i integrisan algoritam koji omogućuje automatski rad kompletne toplane i svih njenih podsistema.