U okviru izgradnje kogeneracione elektrane 10MW na TO “Zapad” izvršena je totalna rekonstrukcija pumparnice tople potrošne vode. Stara pumparnica je kompletno demontirana i na njenom mestu je izgrađena nova sa 4 frekventno regulisane cirkulacione pumpe 132kW. Predmet radova su bile električne instalacije elektromotornog pogona i upravljanja i nadzora. Pored pomenutih cirkulacionih pumpi TPV,  elektromotorni pogon čine još i 10 ventila sa elektromotornim pogonom. Za potrebe formiranja sistema upravljanja i nadzora nad pumparnicom TPV ugrađeno je oko 20 merača pritiska i temperature. Izvršena je integracija novog postrojenja u postojeću SCADA platformu, kao i u postojeći sistem zajedničkih signala na bazi DeviceNet komunikacije i pumparnica je puštena u automatski rad.