Rekonstrukcijom sušare je izvršena zamena kompletnog upravlјanja što podrazumeva zamenu energetskih ormana kao i ormana automatike. Ukupno je instalirano 4 samostojeća ormana automatike sa distibuiranim PLCkonfiguracija proizvođača Siemens koji su međusobno povezani i odvedeni na SCADA aplikaciju. Ova SCADA aplikacija je umrežena sa još dve aplikacije u drugim delovima fabrike i ostvarena je razmena podataka sa njima.

Preuzeti su podaci i sa drugih sistema u fabrici koji nisu deo ovog projekta upotrebom adekvatnih hardverskih i softverskih modula.